mis.png บริการสารสนเทศ
exam_store.png คลังข้อสอบเก่า (ปลายภาค)
downloads.png ดาว์นโหลดเอกสาร
room_reserv.png ค้นหา-จอง ใช้ห้องเรียนว่าง
room_table.png ตางรางใช้ห้องเรียน
petition_find.png ตรวจสอบคำร้อง
 
 
login.png เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
       
 
link.png เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
calendar.jpg
regis.jpg
stu_stat.jpg
coe.jpg
 
downloads.png ดาว์นโหลดเอกสาร
ลับดับที่ รายการ office_file.png pdf_file.png zip_file.png
10 ใบปะหน้าข้อสอบใหม่ (ปรับปรุง ณ วันที่ 25 เม.ย. 59) save_file.png save_file.png -
9 ใบปะหน้าข้อสอบใหม่ (ปรับปรุง ณ วันที่ 4 ก.พ. 56) save_file.png save_file.png -
8 แบบฟอร์มกรอกคะแนนในกรณีที่นักศึกษาไม่มีรายชื่อในใบส่งเกรด (ท 12-1) - save_file.png -
7 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ประกาศ 29 ธ.ค. 2554 - save_file.png -
6 แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ห้อง - save_file.png -
5 แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อมอุปกรณ์ห้องเรียน - save_file.png -
4 แบบรับทราบขอโอนย้ายตอนเรียน - save_file.png -
3 แบบรับทราบการเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบปลายภาค - save_file.png -
2 รายงานการปรับปรุงการสอน save_file.png save_file.png -
1 รายงานการปรับปรุงการสอน save_file.png save_file.png -
 
quick_link.png เว็บไซต์ :