mis.png บริการสารสนเทศ
exam_store.png คลังข้อสอบเก่า (ปลายภาค)
downloads.png ดาว์นโหลดเอกสาร
room_reserv.png ค้นหา-จอง ใช้ห้องเรียนว่าง
room_table.png ตางรางใช้ห้องเรียน
petition_find.png ตรวจสอบคำร้อง
 
 
login.png เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
       
 
link.png เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
calendar.jpg
regis.jpg
stu_stat.jpg
coe.jpg
 
annouce.png Print เลขที่นั่งสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2558
นักศึกษาสามารถ Print เลขที่นั่งสอบกลางภาคของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ดังช่องทางต่อไปนี้

1. เครื่องพิมพ์เลขที่นั่งสอบ ห้องอำนวยการสอบ (งานบริการการศึกษา) ชั้น 4 อาคาร 81
2. Website ดูเลขที่นั่งสอบ

หมายเหตุ ถ้าชื่อวิชาและรหัสวิชาไม่ตรงกันให้ยึดรหัสวิชาเป็นหลักในการเข้าสอบ
หากนักศึกษาเข้าสอบแล้วไม่มีที่นั่งหรือไม่ตรงห้อง โปรดติดต่อ ฝ่ายอำนวยการสอบ ชั้น 4 อาคาร 81
 
annouce.png เรื่อง การเปลี่ยนแปลง, เพิ่มเติม และปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2558
 
annouce.png การชำระเงินค่าฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2558
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.6) นั้น นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าฝึกทักษะฯ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยคณะฯ กำหนดให้ชำระเงินระหว่าง วันจันทร์ที่ 26 - วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ชำระเงินได้ที่ งานการเงิน ชั้น 2 อาคาร 81 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงิน นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการฝึกทักษะฯ ในปีการศึกษา 2558 ได้ นักศึกษาจะต้องชำระเงิน และเข้ารับการฝึกทักษะฯ ในปีถัดไป นักศึกษาสามารถดูรายชื่อและกำหนดชำระเงินสำหรับแต่ละสาขาวิชาได้โดย คลิกดูที่นี่
 
annouce.png ประกาศตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2558
นักศึกษาสามารถดูตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2558 ได้ที่นี่ คลิกดูที่นี่
 
annouce.png ขบวนวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2558
 
quick_link.png เว็บไซต์ :